F&A vs IT

做過四間公司,有兩間都要面對F&A嘅人,每次都重係有啲野。想問F&A嘅人係咪一定會同IT嘅人過唔去架呢?Formal嘅policy永遠都冇,樣樣都口頭講,做唔僅要的,我地就樣樣做足俾你啦,相反叫你地做,就係度阿支阿左…再擺出一副奇怪的樣子,你大聲同我講野,我係唔會「拗底」的,我只會同你講唔好咁勞氣先…八婆…wakakaka…

p.s. 我叫你八婆,其實都唔係話你,只係想發洩一下情緒姐,就等如你好Q大聲同人講野,都唔係冇禮貌同勞氣,只係氣管唔好,要練下啲氣姐,right?

事件上我都冇對佢講八婆二字,第一:我怕佢受唔住;第二:我係好有修養的…wakakaka…八婆!

2 comments:

蘇記 said...

如果她又老又未結婚,應該叫她OSIM, 應該會激死她。

Minor said...

O...很有文化又不粗鄙的一個名詞 + 形容詞, 而且還很健康...直頭可以雙贏...wakakaka